گواهینامه

دانلود رایگان کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز

دانلود رایگان کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز

  •  
  •  
  • ۱۴۱۷

کتاب صوتی موفقیت نامحدود در ۲۰ روز آنتونی رابینز

نام آنتونی رابینز برای بسیاری از ایرانیان آشناست، این شخص در ایالات متحده، کانادا و بسیاری از کشورھای اروپایی دارای شھرت فراوان
است.
وی کھ تا چند سال پیش در گمنامی و فقر میزیست، توانست در مدت کوتاھی خود را بھ ثروت موفقیت، و شھرت کم نظیری برساند و منشاء
خدمات فرھنگی، آموزشی و درمانی ارزندهای گردد. آنتونی رابینز در سال ١٩۶١ در خانوادهای فقیر بھ دنیا آمد. پس از گرفتن دیپلم بھ کارھای
گوناگونی روی آورد اما توفیق چندانی نیافت در سن ٢٢ سالگی در آپارتمان چھل متری محقری، زندگی مجردی فقیرانھای داشت و بھ گفتھ
خودش، ناچار بود ظرفھای غذای خود را در وان حمام بشوید.

دانلود رایگان موفقیت نامحدود در 20 روز از آنتونی رابینز در ادامه مطلب...

 

موفقیت نامحدود در 20 روز از آنتونی رابینز


به اطﺮاﻓﺘﺎن ﺧﻮب ﺗﻮجه ﻛﻨﯿﺪ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم که از ﻛﺎرھﺎی روزانه ﻓﺎرغ ﻣﻲﺷﻮﯾﻢ از آنچه که اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮدﯾﻢ؟!

ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ راﺣﺘﻲ و ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﻲﮔﺬارﯾﻢ؟

ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ روزی را ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ؟

و ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاب ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺮ ﺣﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﻲﺧﯿﺰﯾﻢ؟!

ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻼقه و ﺷﻮق به ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻲروﯾﻢ؟

دانلود رایگان موفقیت نامحدود در 20 روز از آنتونی رابینز

« همه ی ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج یک اﻧﻘﻼب دروﻧﻲ ھﺴﺘﯿﻢ »

همه در آرزوی روزھﺎی ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺑﻮدن، ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن، اﻋﺘﻤﺎد به ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن … ھﺴﺘﯿﻢ.

اﻣﺎ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮداشته اﯾﻢ!؟

ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ از آنچه ﻣﻲﺑﯿﻨﯿﻢ، ﻣﻲﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﻲآﻣﻮزﯾﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﻲﮔﯿﺮﯾﻢ؟!

ﻣﺎ همه در روزﻣﺮهﮔﻲ ھﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﮔﻢ ﺷﺪه اﯾﻢ؟ ﭼﺮا؟!

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ به اﯾﻦ دﻟﯿﻞ که راه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ را نمیﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

راه موفقیت نامحدود در 20 روز چگونه است ؟؟!!


راه موفقیت نامحدود در 20 روز چگونه است از آنتونی رابینز

گاهی آدم‌ها دنبال روش می‌گردند، شاید خودشان هم ندانند اما چون خود را گم می‌پندارند، اغلب شکست خورده‌ترین افراد دنیا می‌شوند.

کتابی که به شما معرفی خواهیم کرد نوشته‌ی فرد پولدار و موفقی است که اگر صادقانه بگوییم بخش اعظمی از زندگی‌اش آرزوی ماست. نویسنده‌ی این کتاب، آنتونی رابینز یک جمله‌ی بی‌نظیر در این کتاب دارد:

«افراد موفق اغلب شکست خورده‌ترین مردم دنیا هستند.» بله… فکر کنم این جمله با احساس شما تشابه زیادی دارد. و این پاسخ تکراری که «تو چی می‌دونی تو زندگی من چه خبره!»

اما چرا شکست خورده‌هایی که رابینز می‌گوید، تعریفی از افراد موفق است و شکست خورده‌هایی که می‌پنداریم و می‌بینیم، بدبخت‌هایی که هی بدشانسی می‌آورند؟

خواندن کتاب «موفقیت نامحدود در ۲۰ روز» و استفاده از الگوهای آن به این معنی نیست که دیگر شکست نخواهید خورد.

بلکه دقیقا به این مفهوم است که شما با امتحان روش‌های جدید برای پیدا کردن راه و مسیر موفقیت، بسیار بیش از پیش شکست خواهید خورد. چرا که افراد موفق وقتی متوجه می‌شوند آنچه انجام می‌دهند، فایده و سود لازم را ندارد، فورا راه حل بهتر و اصلاح‌شده‌تری را امتحان می‌کنند. حتی بدون اینکه به راه قبلی احساس پایبندی داشته باشند یا تغییر مسیر را مساوی با شکست بدانند.

در کتاب موفقیت نامحدود در 20 روز چه می خوانیم؟

در کتاب موفقیت نامحدود در 20 روز چه خواهیم خواند؟

📌بیشتر بخوانید:  بیوگرافی کامل آنتونی رابینز 📗

 

در کتاب موفقیت نامحدود در 20 روز چه می خوانیم؟

اکثر مردم نمی دانند واقعا از زندگی چه می خواهند، اما بدتر از آن ها کسانی هستند که می دانند چه می خواهند اما هیچ کاری در جهت به دست آوردن آن نمی کنند.

هدف این است:

“بیاموزید قدرت درونی خود را به کار گیرید. مهم ترین ابزار موفقیت توانایی شناخت هدفی است که می خواهید بدان دست یابید.”

فکرتان را به هر چی متمرکز کنید، همان حقیقت خواهد یافت.

پس آنچه انجام کاری را لذت بخش و دلپذیر و یا برعکس ملالت بار و رنج آور می سازد، شکل تفکر شما نسبت به آن است.

“نباید برای تغییر دادن خود منتظر روز مناسب باشید بلکه با تغییر دادن خود روزهای مناسب را به چنگ خواهید آورد.”

بیش از این متحمل ضرر نشوید، همین امروز برای تغییر روحیات خود اقدام کنید.

بسیاری از مشکلاتی که حل شان به نظر ما غیرممکن یا دشوار است، تنها به این دلیل دور از دسترس به نظر می رسند که شیوه تفکر ما درباره آن ها این گونه است.

فکر شما کاملا بر آنچه دشوار است متمرکز شده، بنابراین راهی برای حل آن نمی بینید. پس چرا این معادله را معکوس نمی کنید و درباره روش های ممکن برای رسیدن به هدف فکر نمی کنید؟

خود من برای رسیدن به اهدافم بجای تفکر درباره اینکه ” خدایا چرا نمی توانم کاری انجام دهم؟ چقدر وحشتناک است و…” تمام فکرم را به این مساله معطوف می کردم که چون قبل از من کسان دیگری توانسته اند موفق باشند پس من هم قادرم از پس آن برآیم و به همین دلیل توانستم به موفقیت هایی دست یابم که از نظر دیگران اعجاب انگیز بود.


شما از زندگی خود چه می خواهید؟
این سوالی است که هر فردی در زندگی اش از خود پرسیده است اما اغلبِ جوابها بسیار گنگ و نامفهوم است.
ما می خواهیم معروف و مشهور شویم.
می خواهیم ثروتمند شویم.
می خواهیم ازدواج کنیم یا شغلمان را، شهرمان یا حتی خصوصیاتِ اخلاقی مان را عوض کنیم.
زیرا تصور می کنیم با ایجاد این تغییرات، احساسِ بهتر و خوشی بیشتری وارد زندگی مان می شود. در واقع همه ما به دنبال تغییرِ احساسمان در زندگی هستیم، یعنی به دنبال ِ کسبِ احساسِ لذتِ بیشتر، آرامشِ بیشتر و خوشی بیشتریم.
اما با اینکه کتابهای زیادی مطالعه کرده و روش های زیادی را برای موفقیت آموخته ایم، اما باز هم می بینیم که این روش ها برای همه کارساز نبوده است…
آنتونی رابینز در کتاب موفقیت نا محدود، به مهم ترین دلیلِ موفقیت افراد برای تغییر باورها و نهایتا تغییرِ زندگی شان پرداخته است. از نظر او تنها افرادی می توانند زندگی شان را تغییر داده و به سمت موفقیتی نامحدود گام بردارند، که با تمام وجود بخواهند تغییر کنند.
اگر شما نیز جزو افرادی هستید که واقعا از موقعیت فعلی خود خسته شده و هیچ دلیلی برای ادامه وضعیت کنونی تان ندارید!
اگر با تمام وجودتان متعهد به حرکت به سمتِ موفقیتی نامحدود شده اید!!!

پیشنهاد می کنیم این مسیرِ بیست روزه را با آنتونی رابینز همراه شده و برای رسیدن به موفقیت نامحدود، تمریناتِ این کتاب را بارها انجام دهید

زیرا :
ترفندِ بهترین های دنیا، تمرین و تکرار است. اگر می خواهید کاری را کاملا یاد بگیرید و در آن به درجه استادی برسید، تنها راه کار، تکرار و تمرین است

زیرا: کارِ نیکو کردن از پر کردن است… این یک قانون است!!!

کتاب صوتی موفقیت نامحدود آنتونی رابینز
مقدمه‌ی کتاب موفقیت نامحدود
آیا دستیابی به موفقیت واقعاً ساده است؟
آیا می‌توان شش سال جوان‌تر و سرزنده‌تر شد؟
آیا ممکن است به معنای واقعی موفق بود؟
آیا می‌توانیم همه چیز را در زندگی تغییر دهیم، احساسات‌مان، جسم‌مان، روابط اجتماعی‌مان و، موقعیت مالی‌مان؟ تصور می‌کنید غیرممکن است؟
تصور می‌کنید چنین شعارهایی زاییده‌ی تخیلات من است؟
واقعاً ممکن است کسی در کمتر از دوازده ماه میلیونر شود؟
شاید بگویید اگر تمام اینها تا این حد ساده است که می‌توان تنها با استفاده از قدرت درونی بدانها دست یافت، پس چرا همه به چنین موفقیتهایی نمی‌رسند؟

سوال خوبی است.

در زندگی کارهای زیادی هستند که بسیار ساده‌اند اما مردم براحتی از کنار آنها می‌گذرند چون در روزمرگی‌های زندگی خود غرق شده‌اند، درست مثل کسی که در باز پرداخت یک بدهی سنگین درمانده است. اغلب مردم در یافتن نقشه‌ی زندگی خود ناکام‌اند، در حالی که تصور می‌کنند بهترین طراح زندگی هستند. روزها و سالها از عمرشان می‌گذرد و آنها تازه در کهنسالی در می‌یابند که فقط بخش ناچیزی از زندگی را تصاحب کرده‌اند. البته نه به این سبب که آنها افراد کم‌هوشی هستند، بلکه فقط به این دلیل که عاشق آنچه می‌خواهند نیستند؛ بنابراین وارد عمل نمی‌شوند و قدرت تصمیم‌گیری را در خود پرورش نمی‌دهند. در واقع این افراد باید به ورزش روح بپردازند تا عضلات روحشان ورزیده و قوی گردد. بسیاری از مردم قادر به تغییر رفتارهای معمول خود نیستند. گمان نمی‌کنم شما بخواهید جزو این گروه باشید، زیرا در غیر این صورت هرگز این کتاب را نمی‌خریدید و وقت خود را صرف خواندن آن نمی‌کردید. با خواندن این کتاب خواهید آموخت که کنترل زندگی خود را کاملاً در دست گیرید. یکی از اهداف این کتاب این است که هر کدام از شما بتوانید با دانشی که آموخته‌اید به دیگران نیز کمک کنید تا خود را به بهترین شکل تغییر دهند.
از این پس می‌توانید در بهبود زندگی بسیاری افراد نقش داشته باشید: اعضای خانواده، دوستان، همکاران، کسانی که دوست‌شان دارید و… زمانی که توانستید کنترل زندگی خود را به کمک شکوفایی قدرت درونی‌تان در دست گیرید، مسلماً بر آن خواهید شد که به دیگران نیز کمک کنید تا خود را تغییر دهند.
اگر می‌خواهید در زندگی فرد موفقی باشید به خاطر بسپارید که:
«در معادله‌ی زندگی، آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست.»
اگر در گذشته شکست خورده‌اید هیچ گاه نباید تصور کنید در آینده نیز چنین خواهد شد. آنچه یک لحظه قبل، دیروز، طی شش ماه گذشته، شانزده سال پیش و یا پنجاه سال قبل روی داده است اصلاً مهم نیست و بدان معنا نخواهد بود که حتماً در آینده نیز همان اتفاقات پیش می‌آید.

معرفی کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز
گاهی آدم‌ها دنبال روش می‌گردند، شاید خودشان هم ندانند اما چون خود را گم می‌پندارند، اغلب شکست خورده‌ترین افراد دنیا می‌شوند. کتابی که به شما معرفی خواهیم کرد نوشته‌ی فرد پولدار و موفقی است که اگر صادقانه بگوییم بخش اعظمی از زندگی‌اش آرزوی ماست. نویسنده‌ی این کتاب، آنتونی رابینز یک جمله‌ی بی‌نظیر در این کتاب دارد:

«افراد موفق اغلب شکست خورده‌ترین مردم دنیا هستند.» بله… فکر کنم این جمله با احساس شما تشابه زیادی دارد. و این پاسخ تکراری که «تو چی می‌دونی تو زندگی من چه خبره!»

اما چرا شکست خورده‌هایی که رابینز می‌گوید، تعریفی از افراد موفق است و شکست خورده‌هایی که می‌پنداریم و می‌بینیم، بدبخت‌هایی که هی بدشانسی می‌آورند؟

خواندن کتاب «موفقیت نامحدود در ۲۰ روز» و استفاده از الگوهای آن به این معنی نیست که دیگر شکست نخواهید خورد. بلکه دقیقا به این مفهوم است که شما با امتحان روش‌های جدید برای پیدا کردن راه و مسیر موفقیت، بسیار بیش از پیش شکست خواهید خورد. چرا که افراد موفق وقتی متوجه می‌شوند آنچه انجام می‌دهند، فایده و سود لازم را ندارد، فورا راه حل بهتر و اصلاح‌شده‌تری را امتحان می‌کنند. حتی بدون اینکه به راه قبلی احساس پایبندی داشته باشند یا تغییر مسیر را مساوی با شکست بدانند.

برای افراد موفق زندگی درست شبیه چیدن و قرار دادن تکه‌های پازل در کنار هم است. آن قدر این کار را تکرار خواهند کرد تا نقش مورد علاقه‌شان را پیدا کنند. در بن بست گیر نکنید! این پیام رابینز است. اگر رابطه عاطفی، شغل فعلی، خانواده یا هر چیزی که فکر می‌کنید شما را به هدف نمی‌رساند، به بن بست رسیده، توانایی تغییرش را داشته باشید.

گاهی ما آدم‌ها آن قدر در چیزی که اتفاق افتاده غرق می‌شویم که فراموش می‌کنیم هدف اصلی درک این مساله است که آیا این مسیر شما را به هدف‌تان می‌رساند یا نه! شکست بخورید! این جمله را بزرگ توی مغزتان بنویسید. شکست بخورید! این تنها را پیدا کردن مسیر رسیدن به هدف‌ است.

به نتایج کارها توجه کنید وگرنه هر قدمی که بر می‌دارید تنها حرکات رزمی است که ممکن است شما را به هدف نزدیک و یا دور کند. قابلیت انعطاف از ویژگی‌های افراد موفق است.

به عنوان کلام آخر باید بگوییم «موفقیت نامحدود در ۲۰ روز» در صورتی یک جمله شعاریست که فقط آن را بدون عمل و اجرا،‌ مطالعه کنید. احتمالا این کتاب اولین کتابی نیست که در زمینه‌ی پیشرفت و رشد شخصی خریده‌اید. آیا به آنچه در آخرین کتاب خوانده‌اید، عمل کرده‌اید؟ در واقع طبق آخرین آمار تنها کمتر از ده درصد از کسانی که چنین کتاب‌هایی تهیه می‌کنند کتاب را به طور کامل می‌خوانند.

باورکردنی نیست! اما آدم‌های زیادی پول پرداخت می‌کنند، برای خرید کتاب زمان صرف می‌کنند و می‌دانند که به نتیجه آن کتاب احتیاج دارند، اما آن را نخوانده کنار می‌گذارند. حتی بدتر از آن، کتاب را می‌خوانند و به دستورات آن عمل نمی‌کنند. این را آنتونی رابینز به شما می‌گوید.

در نهایت می‌توانیم بگوییم اگر شما هم در زمره این افراد هستید، همین حالا بلند شوید و حتما به سراغ روش قبلی زندگی‌تان بروید و ممنونم که همین چند خط را خواندید، اما اگر به دنبال پیدا کردن و تجربه روش‌های زندگی و درس گرفتن از تجارب دیگران هستید، حتما این کتاب یکی از آن راه‌هایی است که باید امتحان کنید.


فهرست مطالب کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز
مقدمه‌ى مترجم
مقدمه‌ى مولف
سخنى از دکتر کنت بلانچر
هفته‌ى اول
روز اول: قدرت درونى
تصمیم‌گیرى
اصلِ «انعطاف پذیرى»
الگوبردارى از افراد موفق
شکست؛ پله‌اى براى صعود
سفرى به درون
دفترچه‌ى موفقیت
روز دوم: نیروهاى کنترل کننده‌ى زندگى
بکارگیرى آموخته‌ها
کدام را انتخاب خواهید کرد؟
ایجاد تغییر
محرک‌هاى زندگى
نقطه‌ى عطف
تمرین تغییرات
روز سوم: حلقه‌هاى ارتباطى
تفکر مثبت کافى نیست
مسیر سرنوشت
ایجاد حلقه‌هاى ارتباطى مثبت
برقرارى هماهنگى عصبى
بخشش
روز چهارم: NLP، کلید طلایى تغییر
تغییر مفاهیم
اصل شرطى‌سازى
سه گام تا تغییر
انجام دادن تغییرات
اکنون زمان تغییر است
روز پنجم: رسیدن به خواسته‌هاى خود
تغییر حالات جسمانى
کنترل احساسات
کمک گرفتن از جسم
منحنى ۱۰-۰
تمرین عملى تغییر احساس
تغذیه مناسب
جسم شما فکرتان را رهبرى مى‌کند
هفته‌ى دوم
روز ششم: تکنولوژى پیشرفت
خلق موقعیت‌هاى زندگى
تمرین دقت و تمرکز
سؤلات جادویى؛ پاسخهاى معجزه آسا
راز ثروتمند شدن
تکنولوژى سرنوشت
مشکلات را شکلات کنید
انتخاب با شماست
مدیریت احساس
روز هفتم: رازِ موفقیت
ساختار ارزش‌ها
تضاد برخى اهداف و ارزشها
ارزشهاى مثبت زندگى
هر روز، روز موفقیت
رژیم فکرى
روز هشتم: باورهاى خود را تغییر دهید
چگونه عقاید خود را تغییر دهیم؟
دیگران را عوض کنید!
سفر به گذشته و آینده
روز نهم: تنظیم اهداف
نقشه‌اى براى آینده
روش تنظیم اهداف
حسرت، پله موفقیت
روز دهم: یک فهرست کامل براى موفقیت
تمرین رسیدن به اهداف
هفته‌ى سوم
روز یازدهم: عادتها
محرک‌هاى محیطى
روش از بین بردن عادات منفى
احساس‌هاى نیروبخش
روز دوازدهم: شرط موفقیت
تغییر دادن الگوهاى ذهنى
اوج احساس
نحوه شرطى‌سازى موفقیت
قدرت تجسم
روز سیزدهم: موفقیت مالى
هفت عامل بازدارنده
درمانِ پیکره موفقیت مجروح
روز چهاردهم: نحوه‌ى کنترل ثروت
براى پیشرفت مالى آماده شوید
روشى براى ثروت نامحدود
نوشتن مشکلات بى‌پولى
بهترین راهبرد براى پیشرفت مالى
عقاید منفى و مثبت درباره پول
عقاید نیروبخش براى پولدار شدن
نقش باور در موفقیت مالى
روز پانزدهم: رها کردن ترس
نقش ترس در شکست و موفقیت
محدود کردن ترس
ترس از موفقیت؟!
غلبه بر ترس از طرد شدن
موفق‌ترین افراد دنیا
از بین بردن ترس با قدرت نامحدود
هفته‌ى چهارم
روز شانزدهم: کارشکنى در کار خود
مکعبهاى رنگى
آیا مى‌خواهید از شر زندگى خلاص شوید؟
مراحل تغییر یافتن
اعتماد به نفس: ابزار پیش‌روى
چرخه‌ى موفقیت
روز هفدهم: جسم سالم
جسم سالم با تنفس سالم!
بهترین شیوه تنفس
تنفس در هواى آزاد
کنترل نیروى غذاها
رژیم غذایى آبدار!
روز هجدهم: روابط موفق
داشتن رابطه‌اى قشنگ با همسرتان
راهبردهاى ابراز عشق
از عشق استفاده کنید
روز نوزدهم: رویارویى با مشکلات
یافتن راه حل مناسب
کلیدهاى طلایى حل مشکلات
سؤلات مشکل‌گشا
روز بیستم: موفقیت جاودان
مهارت یافتن در موفقیت
روشهاى موفق زیستن

کتاب صوتی موفقیت نامحدود آنتونی رابینز
روز اول : قدرت درونی
سلام. من آنتونی رابینز هستم و می‌خواهم در این کتاب با شما درباره‌ی قدرت درونی‌تان صحبت کنم. ما برای شما برنامه‌ای بیست روزه در نظر گرفته‌ایم که به زندگی شما چهره‌ی کاملاً جدیدی خواهد بخشید. از همین امروز روشی را در پیش خواهید گرفت که براستی کیفیت زندگی‌تان را برای همیشه تغییر خواهد داد. من تجربیات فراوانی در طول دهه‌ی اخیر به دست آورده‌ام. در طول این مدت با صدها و بلکه هزاران نفر دیدار کرده‌ام و در مورد بهترین روش‌هایی که می‌توانند زندگی انسان‌ها را متحول کنند به مطالعه پرداخته‌ام و می‌توانم به شما اطمینان دهم که با اجرای این برنامه به نتایجی فوق‌العاده دست خواهید یافت.
موفقیت در این برنامه در گروی دو اصل است:
۱ ـ واقعاً بخواهید زندگی‌تان تغییر یابد.
۲ ـ خود را در قبال انجام تمرینات این برنامه مسوال بدانید.
اگر چنین کنید تمام آن چیزهایی که به نظرتان خواب و خیال می‌آمد، بخشی از زندگی روزمره‌تان خواهد شد.
از این پس مسلماً از گذشته بهتر خواهید بود زیرا اکنون می‌دانید چه کارهایی نباید بکنید و احتمالاً به این امتیاز دست یافته‌اید که بدانید چگونه می‌توانید بیش از پیش موفق باشید. اغلب مردم نمی‌دانند واقعاً از زندگی چه می‌خواهند؛ اما بدتر از آنها کسانی هستند که می‌دانند چه می‌خواهند اما هیچ کاری در جهت به دست آوردن آن نمی‌کنند. آنها فقط می‌نشینند و امیدوارند روزی همه چیز را به دست آورند. آن «روزی» همین امروز است. «روزی» همین حالاست. با شروع این برنامه‌ی بیست روزه امکان این را خواهید داشت که «روزی» را به امروز بدل کنید. سال‌ها پیش عبارت جالبی شنیدم: «جاده‌ی «روزی» به ناکجا آباد ختم خواهد شد.» مسلماً شما نمی‌خواهید به ناکجاآباد برسید، پس روش خود را عوض کنید و دست به کار شوید. چگونه؟ تصمیم بگیرید.
بارها و بارها با افرادی مواجه شده‌ام که می‌گویند: «ای بابا، چگونه می‌توانم اخلاق همسرم را تغییر دهم؟» پاسخ من این است: «فقط تصمیم بگیرید.»
همین الان تصمیم بگیرید. نخواهید در جایگاهی باشید که مرتبه‌اش پایین‌تر از آنی است که شما لایقش هستید. نخواهید همان راهی را که در زندگی دارید ادامه دهید. اصلاً مهم نیست موقعیت کنونی شما تا چه حد مساعد است؛ شما می‌توانید به موقعیتی بالاتر از آن برسید. فقط تصمیم بگیرید.


«از خود بیش از آنچه دیگران از شما انتظار دارند متوقع باشید.»

   دانلود رایگان کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز   

تعداد صفحه: 38

حجم کتاب:500kb

تعداد دانلود:842

مطالب مرتبط:start20.ir

  • چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۹

کوتاه کننده لینک برای تلگرام

کوتاه کننده لینک عالی برای تلگرام

 همین الان شروع کنید https://e1i.ir/

  • شنبه ۲۵ مرداد ۹۹
معرفی روش های اصلی کسب درآمد از اینترنت
ما اینجا جدیدترین سایت های کسب درآمد اینترنتی رو معرفی میکنیم
این سایت ها توسط خود ما تست شده اند و کاملا قانونی هستند
کسب درآمد اینترنتی مطمئن خرید و فروش اپارتمان تهران دهکده استارت 20
دانلود کتاب رازهای روانشناسی تاریک pdf ||| بهترین مدل تیشرت سیاه توسعه دهنده استارت فیلمزی قدرت گرفته از بیان یک آکادمی